• Winda schodowa 1
  • Winda schodowa 2
  • Winda schodowa 3
  • Winda schodowa 4
  • Winda schodowa 5

Domlift krzeseko schodowe winda schodowa 101 2Fundacja Promocji Zdrowia, realizuje program dla osób niepełnosprawnych. Jego twórcy wyznaczyli sobie następujące cele: integrację społeczną i zawodową 48 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podniesienie poziomu zatrudnienia wśród minimum 11 osób jak i poziomu aktywności społecznej wśród minimum 32 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany będzie w terminie 01.04.2017r .- 30.04.2018r.

Kto może skorzystać?

Projekt skierowany jest do osób, które pracują, uczą się lub są zameldowane na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Ich wiek powinien przekraczać 18 lat oraz na dzień przystąpienia do projektu posiadają status osoby niepełnosprawnej.

Co można zyskać?

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki udział w kompleksowej ścieżce reintegracji zawodowej, indywidualnie opracowanej dla każdego z nich. Dodatkowo w skład projektu wchodzi zespół specjalistów: psycholog, doradca zawodowy, lekarz/terapeuta. Ścieżka obejmuje wybrane formy wsparcia dla każdego uczestnika/uczestniczki:

– warsztaty interpersonalne,

– indywidualna terapia psychologiczna,

– terapia rodzinna z psychologiem (w tym dla członków rodzin/opiekunów),

– pomoc prawna,

– integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp.,

– terapia uzależnień/socjoterapia,

– terapia ruchowa/rehabilitacja/masaż/biofeedback itp.,

– warsztaty aktywizacji zawodowej,

– szkolenie zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,

– staż zawodowy w przedsiębiorstwie,

– pośrednictwo pracy.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, ponadto każdy uczestnik/każda uczestniczka otrzymuje dodatkowo ubezpieczenie NNW, możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów do miejsca odbywania każdej z form wsparcia,jak i możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu

Więcej informacji na temat rekrutacji i nie tylko, można znaleźć pod adresem: http://www.fundacjapromocjazdrowia.pl/zisz/

facebook_page_plugin